Skip to content »

Moob Tsev Kawm Vaajlugkub (Hmong Course of Study)

Nyob zoo ib tsoom xwbfwb hab phoojywg,

Moob Tsev Kawm Vaajlugkub yog chaw cobqha cov xwbfwb qha Vaajtswv txuj lug nce moog rua qeb kev tsawb ua kws xwbfwb.  Cov tuabneeg kws tuaj kawm tau muaj raws le ob hom huvqaab nuav:

  • Cov xwbfwb kws tau ntawv povthawj ua xwbfwb hab taabtom ua xwbfwb nyob rua pawg ntseeg tabsis tseem tsi tau raug tsawb ua kws xwbfwb.
  • Cov txwjlaug kws xaav kawm Vaajlugkub kuas paub paab tau pawg ntseeg, lossis npaaj sab tas yuav moog kawm ua xwbfwb.

Peb kev cobqha nuav yog tau kev tso cai ntawm Hauvpaug Koomtxoos Saab Kev Kawm Qeb Sab hab Ua Vaajtswv Dlejnum (GBGM).  Cov hoob kawm muaj taagnrho yog 20 hoob.  Txhua lub xyoo peb muaj kawm plaub hoob, tsib lub xyoo le kawm tav.  Cov kev cobqha muaj ua ob yaam—tuaj kawm uake huv tsev kawm Vaajlugkub Garrett Evangelical Theological Seminary le ib asthiv hab kawm nyob online.  Ib hoob twg yuav siv sijhawm 20 teev lug kawm, muaj 10 teev yog tuaj txoos uake kawm, 10 teev yog kawm online.

Sijhawm tuaj kawm nyob rua huv tsev kawm Vaajlugkub xyoo 2019 yog lub Xyaa Hli Ntuj 21-26.

Kev saunpe tuaj kawm, tsi has nyob online lossis tuaj txoos uake kawm, ruas muaj ib dlaim ntawv saunpe xwb.  Thov saunpe ntxuv txhaj tsi poob nyaj ntau (saib cov nqe huvqaab).

Thov tshaum (click) cov nqai lug huvqaab kuas paub ntau tshaaj ntxiv txug kev Saunpe, Nqe Kawm hab Lwm Yaam Nqe, Cov Hoob Kawm hab Haujlwm Ua Ntawv Huv Tsev.

 

http://www.hmongumc.org/course-of-study.html

Moob Tsev Kawm Vaajlugkub

Kev Saunpe, Nqe Kawm hab Lwm Yaam Nqe

Kev Txais Tuabneeg Tuaj Kawm Vaaj lugkub

Yog tas koj yog xwbfwb tabsis tsi tau raug tsawb ua kws xwbfwb, koj tuaj kawm tau.  Koj yuavtsum muaj cov ntaub ntawv le huvqaab:

  • Tau ntawv povthawj ua xwbfwb hab ua xwbfwb nyob rua ib pawg ntseeg kws yog Hmong United Methodist Church.
  • Tau ntawv txhawb lug ntawm koj lub hauvpaug Conference tug teev npe huv paab pawg tsawb tsaa xwbfwb (BOOM).
  • Tau kev tso cai lug ntawm koj tug thawj tsaavxwm District Superintendent and tug teev npe rua cov xwbfwb kws tsi tau raug tsawb ua kws xwbfwb.

Yog tas koj tsi yog xwbfwb, koj tuaj kawm tau ib yaam nkaus.  Tabsis yog koj npaaj sab tas yuav moog ua xwbfwb, koj yuavtsum tau nrug koj pawg ntseeg thaam hab tau kev tso cai lug ntawm koj tug thawj tsaavxwm District Superintendent.

Kev Sau Npe Tuaj Kawm

Kev saunpe tuaj kawm rua 2018 taabtom qheb.  Yog xaav saunpe tuaj kawm, thov tshaum (click) lu lug “Apply” huvqaab nuav lug teb dlaim ntawv saunpe nyob online, kws yog lug Meskas.  Yuavtsum tau txais qhov nqe saunpe mas koj dlaim ntawv saunpe txha meej.

Yog tas koj yog xwbfwb, ua dlaim ntawv saunpe hab them qhov nqe saunpe, hab tug District Superintendent hab/lossis tug Teev Npe rua cov xwbfwb kws tsi tau yog kws xwbfwb yuavtsum xees koj dlaim ntawv.  Txhua yaam yuavtsum tau txais ua ntej cob rua lub Plaub Hlis Ntuj 14, 2019.

Nqe Kawm hab Lwm Yaam Nqe

  • $25 - nqe saunpe rua ib hoob yog them cob rua lub Ob Hli Ntuj 15, $35 ib hoob yog them nyob lub Ob Hlis Ntuj 16 - Peb Hlis Ntuj 15, $55 ib hoob yog them nyob lub Peb Hlis Ntuj 16 – Plaub Hlis Ntuj 14 (yuav tsi thim nyaj tomqaab lub Plaub Hlis Ntuj 14) 
  • $210 - nqe kawm rua ib hoob
  • $45 - nqe siv rua tug kawm dlejnum kawm ntawv
  • $100 - nqe deposit rua vaajtse nyob ($30 ntxiv yog ua lig tomqaab lub Tsau Hli Ntuj 1) rua Garrett cov vaajtse. 
  • $110 - nqe noj haus rua ib lub limtam rua ib tug tuabneeg kws nyob Garrett cov vaajtse huv vaaj tsev kawm ntawv 

Vaajtse Chaw Nyob

Yog koj npaaj nyob vaajtse huv vaaj tsev kawm ntawv, koj yuav tau teb ib dlaim ntawv ntxiv: COS Housing . Txhua tug kws xaav tau vaajtse nyob yuavtsum tau ua dlaim ntawv nuav, txawm yog tas nwg tub ua nyob rua dlaim ntawv saunpe ua ntej lawm.  Dlaim ntawv vaajtse nuav nug ntau yaam tseemceeb has txug sijhawm hab chaw ntseg tsheb, qha txug tug nqe vaajtse nyob, hab muaj qhov chaw rua them tug nqe deposit nyob online.  Yog muaj lug nug has txug vaajtse, thov hu rua Office of Housing and Events: (847) 866-3939 lossis sau email rua garrett.housing@garrett.edu 

 

Thov qha rua suav dlawg paub tas peb cov kev kawm yuav tas rua nub Friday thaum taav su. Yog le ntawd thov kuam mej npaaj rog moog tsev rua nub Friday tom qaab kws mej kawm taag me class lawm. Yuav tsi muaj chaw pw rua mej rua nub Saturday hab Sunday tom qaab kws mej tun kawm taag lawm.

Ua tsaug ntau!

Muaj ntau lub hauvpaug Conference Paab Pawg Tsawb Tsaa Xwbfwb (BOOM) muaj nyaj paab puab cov xwbfwb moog kawm rua Tsev Kawm Vaajlugkub.  Nrug koj lub hauvpaug Conference Paab Pawg Tsawb Tsaa Xwbfwb thaam saib txuj cai yog le caag.

Chaw Pw

Yog koj xaav tau chaw pw huv lub tsev kawm ntaw (campus) los yog chaw nreg tsheb, koj yuav tau sau dlua ib dlaim form: COS Housing Form. Txhua tug tub/ntxhais kawm ntawg yuav tua sau dlaim Application txawm yog has tas mej yuav apply ua ntej yuav txug caij. Dlaim application nuav yuav nug koj ntau yaam txug nub kws koj yuav tuaj hab chaw nre tsheb, hab yuav qha ntau yaam txug tej nqe chaw pw hab yuav muaj ib qho kws yuav ua rau cov tub kawm tso Deposit (hom tseg) rua puab le chaw pw. Yog koj muaj lub nug dlaab tsi txug chaw pw, thov hu rua Office of Housing and Events: (847) 866-3939 los yog garrett.housing@garrett.edu.

 

Thov kuv mej ua tuab zoo saib muaj tej class kws mej kws yuav tav rau nub Friday thaum taav su dlua, yog le ntawd mej yuav tsum npaaj mej txug hauv kev rov qaab tom qaab kws me cov class tav lawm. Yuav tsi muaj chaw pw rua mej rua nub Saturday los yog Sunday tom qaab kws mej kev kawm tub tav lawm.

Ntau lub Annual Conference yuav muaj kev paab rua cov tub kawm kws yug tuaj kawm peb cov Course of Study nuav, yog le ntawd kuam mej moog nug cov BOM ntawd me lub Annual Conference.

Thov mej moog saib me phoo Student Handbook ntxiv.

Tej Ntaub Ntawv Kawm

Moob Tsev Kawm Vaajlugkub qha kev kawm moog ua xwbfwb nyob rua pawg ntseeg kws siv le 5 xyoo kawm, 20 hoob, tsim lug hov ntawm Hauvpaug Koomtxoos Saab Kev Kawm Qeb Sab hab Ua Vaajtswv Dlejnum (General Board of Higher Education and Ministry) nyob rua United Methodist Church.  Feem ntau yuavtsum yog kawm xyoo ib moog xaus rua xyoo tsib.  Tabsis ntawm peb Moob le, vim peb tuabneeg muaj tsawg, peb kuj tso cai tuaj pib kawm xyoo twg ua ntej los tau.  Yog pib tau rua xyoo ib nwg yuav yoojyim hab paab tau koj kawm nce qeb zuj zug.

Kev Kawm Nyob Online

Ib hoob kawm yog siv 20 teev.  Muaj 10 teev yog siv kawm nyob rua online kws muaj tug xwbfwb qha hab paab.  Muaj 10 teev yog tuaj txoos uake kawm nyob rua huv tsev kawm Vaajlugkub thaum sijhawm lub Xyaa Hli Ntuj.  Kev nkaag moog kawm online, hab cov syllabi, koj yuavtsum tau saunpe uantej txhaj nkaag moog saib moog kawm tau.  Thaum saunpe tav taag, koj yuav tau txais ib tsaab email muaj lub npe username hab tug password xuabkhaus rua koj nkaag moog rua qhov chaw kawm (website).  Txhua tug kawm, tsi has cov qub lossis tuaj tshab, yuav tau kawm hoob GETSCOS 101 kws qha siv kev kawm online nyob rua getscos.com (website).  Thaum kawm tav, koj txhaj muaj cuabkaav nkaag tau moog siv qhov chaw kawm online tau txhua yaam.

Cov Xwbfwb Cobqha

Peb cov xwbfwb qha muaj ob leeg:

Kx. Tsuker Yang (Tswv Kawm Yaaj) and Kx. Cherlue Vang (Txawj Lwm Vaaj).

     

Haujlwm Ua Ntawv Huv Tsev

Txhua hoob kawm yuav muaj haujlwm ua ntawv huv tsev hab xaa moog rua tug xwbfwb cobqha lawv le koj muaj sijhawm ua tav.  Tabsis, haujlwm ua ntawv huv tsev, txhua yaam yuavtsum ua kuas tav hab xaa moog cob rua lub Tsaus Hli Ntuj 15, 2019.  Kev sau ntawv yuavtsum sau ua Word.doc xaa nrug email moog.  Sau ua lug Moob lossis lug Meskas tau taagnrho.  Ib hoob ua ib dlaim xaa uake taagnrho.  Xaa rua koj tus xwbfwb ib tsaab hab cc ib tsaab rua coshomework@garrett.edu.  Txhua yaam ntawv kws sau yuavtsum sau raws le txuj cai sau ntawv hab tsi kaij/nyag lwm tug le lug ua yug le (plagiarism, saib hoob kawm GETSCOS 101).

Cov Hoob Kawm

July 21-26, 2019

YEAR 3

Hoob Kawm

Xwbfwb

Sijhawm

Syllabi

321-H Bible III: Gospels

322-H Theo. Heritage III: Medieval Reformation

Tsuker Yang

Tsuker Yang

8-9:50 a.m.

10:00-11:50 a.m.

321-H

322-H

323-H Congregational Care

324-H Preaching

Cherlue Vang

Cherlue Vang

1:30-3:20 p.m.

3:30-5:20 p.m.

323-H

324-H